Кіровоград. Дитячий садок № 47 "Горобинка"

 

Звіт керівника

 

 

03 червня 2020 року в ДНЗ № 47
відбувся звіт керівника Самаріної Л.В.
за 2019/2020 навчальний рік
Про свою роботу прозвітували:
 Директор Самаріна Л.В.;
Вихователь-методист Терземан Л.А.;
Сестра медична старша Голубенко І.О.
Заступник завідувача господарства 
                 Гончарова Т.В.

Заступник голови батьківського активу
                Шелупцова Я.Г.


ЗВІТ

Директора  дошкільного навчального закладу (ясла – садок)
№ 47 «Горобинка» комбінованого типу

Самаріної Лариси Василівни

 

03.06.2020 р.

Мета:                       

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2.   Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 

    Звіт директора  ДНЗ № 47 Самаріної Л.В.
Шановні колеги, батьки, ось і закінчився ще один рік . Зважаючи на події в країні і світі для всіх нас він був дуже важким.  Але все ж таки сьогодні ми з Вами зібрались щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу, оцінити мою  діяльність ,як директора ДНЗ
№ 47   протягом 2019-2020 навчального року.

     Як директор дошкільного закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалася Статутом закладу , Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора,  Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»,  законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника  освітнього навчального закладу.

   На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника  ДНЗ №47.

  Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

   Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. В колективі створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й надаються різні варіанти рішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва в закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала. Ставлення до людей – шанобливе; вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.
Разом з колективом постійно працюю над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

Стратегічною метою моєї управлінської діяльності  та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості педагога і дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання.

 Загальна характеристика.

   Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу є комунальною власністю  Міської ради міста Кропивницького.
  Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонують:
-методичний кабінет;
- музична  зала;
- кабінети вчителів-дефектологів, вчителя-логопеда, практичного психолога;
- медичний блок: кабінет сестри медичної старшої, ізолятор;
- групи,  спортивний майданчик;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.
  Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  групі.
   Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
 Комплектація груп

   Наповнюваність закладу: проектна потужність 12 груп, 175 місць.
Режим роботи дошкільного навчального закладу 5-ти денний з 07.00 до 19.00;  5 груп з 12-годинним, 7 груп з 10,5-годинним перебуванням дітей
  Станом на 03.06.2020 року в дошкільному навчальному закладі працює 12 груп, в яких виховується  280 дітей.
Комплектування груп дошкільного навчального закладу дітьми здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я  дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого  лікаря про епідеміологічне оточення .
У закладі протягом 2019/2020 навчального року функціонували 3 групи для дітей раннього віку, 6 садових груп, та 3 спеціальних групи. Групи укомплектовані відповідно до віку дітей та даних психолого-медико-педагогічних вимог.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.
Кадрове забезпечення.
Педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом заклад укомплектований повністю і складає 61 особу.

  Освітньо-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують : 27 педагогів у тому числі:1 завідувач, 1 вихователь-методист,1 практичний психолог, 1 вчитель-дефектолог,1 вчитель-логопед, 2 музичні  керівники, 1 інструктор з фізкультури, 2 керівники гуртків, 18 вихователів.
Характеристику освітнього рівня педагогів ДНЗ:  19 педагогів мають вищу педагогічну освіту, 8 педагогів середньо-спеціальну.
Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий: вища категорія-3,педагогічне звання «старший вихователь» 1; перша категорія-4 педагоги, друга категорія -8 педагогів, спеціалісти -12 педагогів.
  Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять  підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників .Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

          Адміністрація ДНЗ № 47 «Горобинка» створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 5 педагогів (1 педагог підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,
  1 педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» ;
 3 педагогам  підтверджено тарифний розряд). Курси підвищення кваліфікації пройшло 5 педагогів.

         В дошкільному закладі для працівників адміністрацією створені всі умови для плідної та якісної роботи,   постійного підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного вихователя через різноманітні форми навчання. Педагоги, які атестуються, та члени атестаційної комісії обізнані з нормативно-правовою базою з питань щодо атестації педагогічних працівників.
 Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 Сьогодні дошкільна освіта є обов’язковою  складовою частиною освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання.

Найпершим суспільним середовищем для дитини є дошкільний навчальний заклад, мета якого - забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, що забезпечує готовність дітей до подальшого життя та навчання в школі.

  Здобуття дітьми дошкільної освіти, створення умов для повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку дитини, виховання ініціативної, творчої особистості стало одним з основних завдань працівників дошкільного навчального закладу в минулому навчальному році.

 Система роботи закладу щодо попередження травматизму .

Охорона життя і здоров'я дітей

      З урахуванням специфіки часу та подій, які останнім часом відбуваються в Україні, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з безпеки життєдіяльності та  цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

         Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в  різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

          Головне в діяльності кожного працівника це охорона життя і здоров'я дітей, яка здійснюється у відповідності вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН України від 28.10.2008 року № 985) та інших інструктивно- методичних документів.

       Створено належне предметно-розвивальне середовище для навчання та забезпечення умов охорони життя і здоров'я вихованців. В усіх вікових групах зроблено підбір предметів іграшок, ілюстрацій, художнього матеріалу та літератури з питання, яке спрямовує дітей на засвоєння правил і основ навчання безпечної поведінки.

Організація медичної роботи та  харчування дітей
         Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту»
   Зважаючи на ситуацію  в Україні та світі  на даний час робота закладу регламентується Постановою Головного державного санітарного лікаря  України від 21.05.2020 року № 25  та Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)/
    Під керівництвом старшої ї сестри медичної  Голубенко І.О.  у ДНЗ №47 проводяться усі необхідні профілактичні заходи:
- організовуються протиепідемічні заходи (температурний скринінг із занесенням до журналу відповідної форми, обробка рук антисептиком, вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів, дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години) ;
-контролюється виконання санітарно гігієнічних норм працівниками закладу
 на всіх ділянках;
- проводиться інформаційна робота для батьків через  інформаційні куточки,
  куточок здоров’я та консультативний пункт;
- проводиться гігієнічні навчання працівників правилам використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації, гігієні рук, щодо ефективного та безпечного прибирання та дезінфекції поверхонь; 
    Влітку плануємо  проводити  загартувальні процедури та оздоровчі заходи, які полягають  у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.
    Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 р. № 298/227, Закону України "Про дошкільну освіту" (розділ УІ, стаття 35), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", наказу міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005 р. № 242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Харчування дітей триразове (сніданок, обід, вечеря), в процесі якого діти отримують смачні, калорійні страви з м'ясних, рибних, молочних продуктів. В раціон меню входять також овочі, соки, круп'яні, макаронні та кондитерські вироби, хліб, жири (вершкове масло, олія).
 Освітньо - виховний процес .
 Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №47 «Горобинка» комбінованого типу  здійснює роботу по організації освітнього процесу в умовах особистісно – орієнтованої моделі освіти, яка визначена  Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні,  програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», та передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу належного розвивального життєвого простору, збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, набуття ними соціального досвіду та готовності продовжувати освіту у школі.

            Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти дітьми, задоволення потреб у вихованні, догляді та оздоровленні, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 Методичний супровід здійснює вихователь-методист  Терземан Л.А.
Аналіз стану та результативності методичної роботи з педагогічними кадрами в ДНЗ за 2019-2020 навчальний рік дозволяє зробити висновок, що методична робота у дошкільному закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів і на конкретному аналізі освітньо-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів.
       Методична робота спрямована на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, оновлення знань педагогів, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення позитивного мікроклімату в дошкільному закладі, а зрештою на удосконалення освітньо-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців.
    Практика довела, що ефективними є традиційні форми підвищення професійної майстерності педагогів: педагогічні ради, теоретичні семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари, консультації, колективні перегляди занять.
    Колективним органом управління освітнім процесом у закладі є педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання сьогодення. Для визначення форми проведення педагогічної ради, залежно від поставленої мети, засідання проводяться у традиційній або інтерактивній формах, які містять доповіді, співдоповіді, обговорення взятої до розгляду проблеми та ухвалення рішень щодо її подолання.

Науково-методичне забезпечення підготовки до педагогічної ради відбувається у змістовній послідовності. Глибокий аналіз стану освітньо-виховної роботи в цілому та всіх її складових зокрема націлює на визначення тематики засідань педагогічних рад протягом року.
     З метою реалізації річних завдань, методичною службою було проведено 5 педагогічних рад за такими темами:
    - «Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини»(Серпень, 2019року);
- «Формування мовленнєвої компетентності засобами художнього слова»
    (Листопад, 2019 року);
 - «Розвиток творчих здібностей дітей засобами різних видів мистецтва»
   (Лютий, 2020року);
- «Атестація педагогічних працівників»;
- « Підсумкова педрада. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу
     за 2019-2020 н. р.».
     Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення , інформували, аналізували, звітували про власні здобутки. 
      Важливу роль у підвищенні науково-теоретичного рівня вихователів, удосконалення їхньої професійної майстерності відіграють семінари-практикуми, а саме:
-Семінар-практикум на тему: «Розвиток мовленнєвої компетентності засобами художнього слова» (Листопад, 2019 року);
-Майстер-клас на тему: «Сучасні технології навчання на заняттях художньої літератури або як «Шість капелюхів» і «Кубування» допоможуть зрозуміти літературні твори» (Лстопад, 2019 року);
-Ділова гра на тему: «Творчий педагог – творчі діти» (Лютий, 2020 року);
     На квітень та травень були заплановані: тренінг для педагогів на тему: «У пошуках внутрішнього вогню» Відновлюємо сили, або Як запобігти емоційному вигоранню»; Теоретико-практичний семінар на тему: «Підготовка дітей до школи в сучасному закладі дошкільно освіти» , але в зв'язку з карантинними обмеженнями семінари  перенесені на наступний навчальний рік
    В  процесі роботи семінарів педагоги мали змогу теоретично і практично опрацювати методи і прийоми роботи, які потім аналізувалися та обговорювалися.
    Під час консультацій, педагогічних годин, педагоги закладу мали можливість познайомитись з інформацією про досвід роботи дошкільних закладів міста, з нормативними документами, новими технологіями, новинками методичної літератури.
    Упродовж навчального року відбулися колективні перегляди занять. Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня освітньо-виховної роботи в закладі.
     В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи закладу
    Творча група ДНЗ разом з адміністрацією працюють над роботою сучасного власного сайту.
      Педагогічну діяльність вихователі, педагоги-спеціалісти спрямували на забезпечення саморозвитку дитячої особистості. Як  результат діти отримали систему знань з математики, розвитку мовлення, образотворчого мистецтва, про навколишній світ, природниче довкілля, тощо.
      Одним з пріоритетних завдань педагогічної роботи з дошкільнятами є забезпечення успішного фізичного розвитку дитини, з метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення занять із фізичної культури..
    В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для формування,  збереження та зміцнення здоров’я дітей.
      В нашому дошкільному навчальному  закладі з 1998 року функціонують спеціальні 3 групи для дітей із розумовими та фізичними вадами.
  В цих групах навчаються і виховуються 36 дітей  з різними діагнозами: діти із затримкою психічного розвитку, діти – аутисти та діти з порушенням розумового розвитку різного ступеню, для  яких характерні особливі способи комунікації, соціального спілкування і порушення сприйняття.З дітьми даної категорії працював вчитель-дефектолог Сичова С.В..    На рівні вимог здійснювалась корекція вад мовленнєвого розвитку  вчителем –логопедом Дроздовою І.В.;
 Протягом року організовувались різні форми роботи з музичного виховання: заняття, ігри, дитячі ранки, свята, розваги. Музичні керівники: Сайко Н.О., Маслянікова І.С. Крім того в закладі працюють гуртки: фізкультурно-оздоровчого напрямку: «Казкова фізкультура» - керівник гуртка Дромашко Н.В., логіко-математичного напрямку: «Мудрі шахи» - керівник гуртка Дюдін М.Б.
   Але разом з тим заплановані в річному плані заходи виконані не в повному обсязі в зв'язку з призупиненням освітнього процесу через всесвітню пандемію.
  Після запровадження карантину педагоги закладу перейшли на дистанційну роботу, і продовжували працювати з вихованцями та батьками, взаємодіяти з колегами за допомогою електронних засобів зв'язку, вайбер – додатків, соціальних мереж. Батьки в свою чергу теж звітували про роботу з дітками надсилаючи фото та відео звіти.
   Вже 04.06.2020 року відновиться роота нашого закладу. Рішенням робочої комісії управління освіти Місько ради міста Кропивницького кло зазначено що заклад готовий до роботи та прийому вихованців в умовах адаптивного карантину.
    На період адаптивного карантину:
- розроблено адаптивний графік прогулянок та занять  з метою недопущення змішування груп;
- обмежено кількість дітей в групах
-рекомендовано проведення додаткових ігор та вправ, які б доносили дітям важливість індивідуальних засобів профілактики  та фізичного дистанціювання;
-рекомендовано надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;
-переформатувати розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізчне дистанціювання;
-обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом.
   Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю) проводитимуться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників закладу.
   Ми утримаємося від проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж одніє групи та за присутності глядачів.

    Практичний психолог Булава К.В.  здійснює психологічний супровід дошкільників, та вивчає психолого-педагогічні якості дітей, щоб оцінити її потенційні можливості та надати необхідні роз’яснення батькам та вихователям.
     Під час роботи в умовах карантину психологом для батьків надавалася консультативна допомога. Для дітей та батьків, на сайті закладу були розміщені цікаві завдання, консультації та пам'ятки.

      Педагогічні працівники обмінюються досвідом, постійно в спільних пошуках шляхів оновлення педагогічного процесу, оформлення та оснащення педагогічних навчальних та групових кімнат.

      Організовано наставництво досвідчених педагогів над молодими фахівцями.

 Робота з батьками

   Робота педагогічних працівників з батьками несе просвітницький характер і спрямованість на розширення й поглиблення знань, уявлень, розумінь членами родин про сучасні освітні завдання розвитку особистості дитини-дошкільника, підготовку її до життя, подальшого навчання в школі.

       Особливу   роль   у   роботі   з   родинами   вихованців відіграють батьківські активи, вони допомагають в освітньо-виховній і в господарчій роботі. Батьки підтримують, розуміють та завжди ідуть  на зустріч при вирішенні поточних проблем у дошкільному навчальному закладі. Всі свої заходи спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у закладі. Це допомогло в ремонті приміщення груп, облаштуванні майданчиків, павільйонів.

          Членів родини залучають до участі в підготовці та проведенні ранків, тематичних виставок-консультацій, «днів відкритих дверей», відкритих занять,

         Найбільш поширеною формою роботи з батьками це бесіди і консультації

Як показала практика, роз'яснювальна та  виховна робота, бесіди, диспути підвищують довіру батьків до педагога.

 Робота по зміцненню матеріально-технічної бази.
  Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

          Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою міста Кропивницького.
   Що було придбано та зроблено у   звітному періоді завдяки добровільній батьківській допомозі   детальну інформацію Вам надасть заступник  голови батьківського активу закладу Шелупцова Яна Григорівна.
  А що було придбано за бюджетні кошти розповість заступник завідувача господарства Гончарова Тетяна Володимирівна

   Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітньо-виховного процесу.

Підводячи підсумки проробленої роботи у 2019/2020 н. р. слід відмітити, що ще не все зроблено. Залишається багато планів і задумів по вирішенню наступних завдань:

-          Проведення капітального ремонту харчоблоку, осучаснення ігрових майданчиків  та території закладу;

Та багато інших завдань, над виконанням яких треба попрацювати, прикладаючи чимало зусиль.

А  головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.
Дякую за увагу!